Shanghai West Bank World Media City (N-1)

Shanghai, China